2017 شىلدە

مۋن چجە ين: قىتاي وڭتۇستىك كورەيا شەشىمدەرىنە ارالاسپاۋى ءتيىس

مۋن چجە ين قىتاي بيلىگىنە وڭتۇستىك كورەيانىڭ تاۋەلسىز شەشىمىنە ارالاسپاۋدى سۇرادى. وڭتۇستىك كورەيا باسشىسى مۋن چجە ين ۋاشينگتونداعى حالقارالىق ستراتەگ..

5 جىل بۇرىن 101 0

قۇراما شتاتتاردا ترامپ جارلىعىنا نارازى توپتار شەرۋگە شىقتى

امەريكا قۇراما شتاتتارىندا پرەزيدەنت ترامپتىڭ كوشى-قوندى شەكتەۋ تۋرالى جارلىعىنىڭ كۇشىنە ەنگىزىلگەنىنە نارازى توپ نيۋ-يورك پەن لوس-اندجەلەس قالالارىند..

5 جىل بۇرىن 67 0

پۋتين مەن ترامپ كەزدەسەتىن بولدى

رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن اقش باسشىسى دونالد ترامپ كەزدەسەتىن بولدى. رف پرەزيدەنتى ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆتىڭ ايت..

5 جىل بۇرىن 139 0