2018 ءساۋىر

«ەردوعان، پۋتين، رۋحاني» ۇشتىگى انكارادا نە تالقىلاماق؟

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان، رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتين جانە يران پرەزيدەنتى حاسان رۋحاني ءسۇريا ماسەلەسى ءۇشىن انكارادا ءبىر مامىلەگە كەل..

4 جىل بۇرىن 109 0

اراب وداعى پالەستينا ءۇشىن الاڭداۋلى

اراب وداعى يزرايل اسكەرلەرىنىڭ پالەستينالىقتارعا جاساعان باسقىندىق ارەكەتىنە قاتىستى ءىستى قولعا الۋ ءۇشىن ەرتەڭ، ياعني 3 ءساۋىر كۇنى وداق وكىلدەرىنەن..

4 جىل بۇرىن 81 0

ورتالىق افريكانىڭ بوسقىندارى وتاندارىنا ورالۋدا

ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ (وار) 650 بوسقىنى كونگو رەسپۋبليكاسىنان ءوز ەرىكتەرىمەن قايتا باستاعان. بۇۇ-نىڭ بوسقىندار ىستەرى جونىندەگى جوعارى كوميس..

4 جىل بۇرىن 43 0

ۆەتنامدا قىتايعا قارسى نارازىلىق ۋشىعا ءتۇستى

اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قىتاي ۇكىمەتى كوپتەن بەرى داۋلى تەڭىز اۋماعىنداعى تابيعي گاز بەن مۇناي، تاعى باسقا رەسۋرستاردى پايدالانۋعا شەكتەۋ قوي..

4 جىل بۇرىن 228 0

اقش-تان قۋىلعان رەسەيلىك ديپلوماتتارعا بەرىلگەن شەكتى مەرزىم تولدى

قۇراما شتاتتان شىعىپ كەتۋگە بۇيىرىلعان ورىس ديپلوماتتارىنىڭ العاشقى توبى رەسەيدىڭ ۋاشينگتونداعى (ۆاشينگتون/Washington) ەلشىلىگىنەن كەتتى. بۇل تۋرالى «..

4 جىل بۇرىن 36 0