2021 قىركۇيەك

ءۇندىستاندا بەلگىسىز جاڭا دەرتتەن جاس بالالار كوبىرەك قازا تابۋدا

ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك شتاتتارىندا بالالار مەن جاس نارەستەلەر دەنە تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋىنەن كوپتەپ قازا تابۋدا. جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ ح..

11 اي بۇرىن 48 0

«ءبىلىم كۇنى»: 1 قىركۇيەك قازاقستان وقۋشىلارى مەكتەپكە ورالدى

قازاقستان وقۋشىلارى پاندەميانىڭ ەكىنشى وقۋ جىلىندا مەكتەپكە بارىپ ءبىلىم الادى. بۇگىننەن باستاپ جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي العاشقى قوڭىراۋ سوعىل..

11 اي بۇرىن 22 0

وسى اپتا كوۆيدتىڭ كۇندەلىكتى ەسەبى 5 مىڭنان تومەندەدى: 4,3 مىڭ كەيس، 134 ءولىم

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 4,3 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 863 مىڭنان استى. تەك شىلدە ايىندا 154 مىڭ ادام ..

11 اي بۇرىن 22 0