2021 قاراشا

Apple تىڭشىلىق جاساعان Pegasus ءۇشىن NSO Group-ءتى سوتقا بەردى

Pegasus تىڭشى باعدارلاماسىن دايىنداعان يزرايلدىك NSO Group كومپانياسى iOS قۇرىلعىسىنا ۆيرۋس جۇقتىرۋ ارقىلى قولدانۋشىلارعا تىڭشىلىق ورناتقان. وسىعان ب..

8 اي بۇرىن 36 1

قازاقتىڭ سامۋرايى ومىردەن وزدى

24 قازان كەشتە ءبىر ايدان اسا ۋاقىت جانساقتاۋ بولىمىندە جاتقان اقىن ديسسيدەنت ارون اتابەك قايتىس بولدى.  تۇرمەدەن شىققاننان كەيىن ازاتتىق تىلشىسىنە بە..

8 اي بۇرىن 86 1

ەرمۇرات باپي: قۇرىلتايدى «بالالاتۋ» – قوعامدى بولشەكتەۋدىڭ كەزەكتى امالى

– ەرمۇرات مىرزا، قۇرىلتاي وتكىزۋ جونىندەگى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ مۇشەسى رەتىندە سىزدەن انىق-قانىعىن بىلمەككە بىرنەشە سۇراعىمىز بار ەدى... – ءجون. سۇ..

8 اي بۇرىن 147 0

اقش رەسەيدىڭ قاۋىپتى ارەكەتىنە قارسى قارۋ قولدانۋى مۇمكىن

رەسەيدىڭ ۋكراينا شەكاراسىنا اسكەر توپتاۋىنا جاۋاپ رەتىندە اقش پەن ەۋروپالىق وداقتاستارى «كۇتپەگەن ارەكەتتەردى» جوسپارلاپ جاتقانىن مالىمدەدى. كوپتەگەن ..

8 اي بۇرىن 92 0

الماتى وبلىسى اكىمى بولىپ قانات بوزىمباەۆ تاعايىندالدى

الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى بولىپ قانات بوزىمباەۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ رەسمي سايتى مالىمدەدى. الماتى وبلىسىنىڭ جاڭا اكىمى بۇگىن وبلىستىق ماس..

8 اي بۇرىن 35 0