شاڭقوبىز تۇرك جۇرتىنىڭ ەڭ كونە اسپاپتارىنىڭ ءبىرى. ول اۋەلدە باقسىلاردىڭ جىن شاقىرۋ قۇرالى بولسا، كەيىندە مۋزىكا اسپابىنا اينالعان.
قوبىزشى ولەنا پودلۋجنايا ۋتايدىڭ ورىنداۋىنداعى تاڭعاجايىپ شىعارما.