تۇركيا اسكەرىنىڭ 10 گەنەرالى شەنىنەن ايىرىلدى، دەپ جازدى جەرگىلىكتى «Resmi Gazete» باسىلىمى.

«Resmi Gazete» مالىمەتىنشە، شەنىنەن ايىرىلعان ون گەنەرال تۇركيا اسكەري اۋە كۇشتەرىندە قىزمەت جاساعان. بىراق جاقىندا ءوز ەرىكتەرىمەن وتستاۆكاعا كەتكەن. تۇركيا اسكەري  كەڭەسىنىڭ شەشىمى بويىنشا، جۇمىستان كەتكەن ون گەنەرالدىڭ ونىناندا تەررورلىق ۇيىمدارمەن قاتىسى بار دەگەن ايىپپەن گەنەرالدىق شەندەرى الىنىپ تاستالعان.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن تۇركيادا بىلتىرعى اسكەري توڭكەرىسكە قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن مىڭداعان ادام جۇمىستان شىعارىلىپ، قاماۋعا الىنعان بولاتىن.

“The Qazaq Times”