وزبەكستان قارجى مينيسترلىگىنەن 50 شەنەۋنىك جۇمىستان قۋىلدى – دەپ حابارلايدى Kun.uz  ينتەرنەت گازەتى.

جەرگىلىكتى باق وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىستان قۋىلعان 50 ادامنىڭ قاتارىندا سالىق جانە كەدەن ساياساتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى يرينا گولىشەۆا مەن بۋحالتەرلىك ەسەپ جانە اۋديت دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى شاروفيتدين حايداروۆ بار. بۇدان بولەك ەكى بىردەي دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلعان.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن جەلتوقسان ايىنىڭ 22-ءسى كۇنى شاۆكات ميرزيەەۆ قارجى ءمينيسترى دجامشيد قوشقاروۆقا مينيسترلىكتى قىزمەتىنە سالعىرت قارايتىن ادامداردان تازارتۋدى تاپسىرىپ، ولاردىڭ ورنىنا وتانىن سۇيەتىن جاس كادرلاردى جۇمىسقا الۋ كەرەكتىگىن ايتقان بولاتىن.

“The Qazaq Times”