گازا سەكتورىنداعى «ۇلى ورالۋ مارشى» ناۋقانىنا بايلانىستى قۇرىلعان جوعارى ۇلتتىق كوميتەت پالەستينالىقتاردى جۇما كۇنى قارسىلىق ناۋقاندارىنا شىعۋعا شاقىرۋدا. ايتا كەتۋ كەرەك، اتالعان قارسىلىق ناۋقانىنا دايىندىق شارالارىنىڭ باستالعانىنا ءبىراز ۋاقىت بولعان. ءتىپتى وعان «گازادان باتىس يوردانعا دەيىنگى قان مەن تاعدىر بىرلىگى» دەگەن ۇران دا دايىندالعان.

اتالعان كوميتەت تاراتقان مالىمدەمەلەرگە سايكەس، ۇيىمداستىرىلىپ جاتقان قارسىلىق ناۋقانىنىڭ ماقساتى ءوز قۇقىقتارى ءۇشىن كۇرەسكەن پالەستينا حالقىنا كورسەتىلەتىن قىسىمعا قارسى تۇرۋ، پالەستينالىقتاردىڭ اۋىزبىرشىلىگىن كورسەتۋ.

بارىمىزگە بەلگىلى، ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 30 ناۋرىزىنان بەرى گازا سەكتورى مەن يزرايل شەكاراسى قاقتىعىستان كوز اشپاي كەلەدى. قاقتىعىس «جەردى قورعاۋ كۇنىنىڭ» 42 جىلدىعىنا وراي، پالەستينالىقتاردىڭ «ۇلى ورالۋ مارشى» دەگەن اتاۋمەن بەيبىت ناۋقان وتكىزۋلەرىنە بايلانىستى تۇتانعان. ناۋقان بارىسىندا يزرايلدىك اسكەريلەر مەن پالەستينالىقتار اراسىندا بىرنەشە مارتە اتىس ورىن الىپ، سالدارىنان كوپتەگەن ادام قازا تاۋىپ، جارالانعان ەدى. اتاپ ايتار بولساق، قارسىلىق ناۋقانىنان بەرى يزرايلدىك اسكەريلەر 130 بەيبىت پالەستينالىقتى، ونىڭ ىشىندە 2 دارىگەر، 2 ءجۋرناليستى ولتىرگەن. ولاردان بولەك، 14 مىڭنان استام ادام اۋىر جاراقاتتانعان.

“The Qazaq Times”