يراكتا اسكەرلەردى اياۋسىزدىقپەن ولتىرگەندەرى انىقتالعاننان كەيىن دايش ۇيىمىنىڭ 112 تەرروريستىنە بەرىلگەن ءولىم جازاسى جۇزەگە اسىرىلدى. بۇل تۋرالى yeniakit.com.tr اگەنتتىگى حابارلايدى.

تەررورلىق ۇيىم دايش سودىرلارىنان كوپتەگەن جەرلەرىن ازات ەتكەن يراك، جۇما كۇنى 12 بىردەي تەرروريسكە ءولىم جازاسىن كەستى. دايش  2014 جىلى ماۋسىم ايىندا يراكتىڭ ەڭ ۇلكەن قالالارىنىڭ ءبىرى موسۋلدا حاليفاتتىق جاريالاپ، ەلدىڭ بىرقاار اۋقىمدى اۋماعىن ءوز باقىلاۋىنا العان ەدى. حالىقارالىق وداقتىڭ دا قولداۋىمەن تەرروريستەر 2017 جىلدىڭ شىلدە ايىندا 10 ايعا جالعاسقان ۇلكەن وپەراتسيالىق قيمىلدىڭ ناتيجەسىندە موسۋلدان شىعارىلعان ەدى. الايدا، تەرروريستەر دەرەۋ ءسۇريا شەكاراسىنا جاقىن ءشولدى ايماقتاعى بىرقاتار جەرلەردى تاعى دا باقىلاۋىنا العان بولاتىن. وسىعان وراي، وتكەن اپتادا يراك ءسۇريا تەرريتورياسىندا دايش جەتەكشىلەرىنىڭ ءوزارا جيىنى ۇستىندە ولارعا اۋە شابۋىلى دا جاسالدى. ال ەل تەرريتورياسىنان ۇستالعان تەرروريستەرگە بيلىك تاراپىنان شۇعىل تۇردە ۇكىم شىعارىلدى.

“The Qazaq Times”