«دايش» تەررورلىق ۇيىمى تاجىكستانداعى شەتەلدىك تۋريستەردىڭ ولتىرىلگەنىنە قاتىستى تەررورلىق ءىستى ءوز مويىندارىنا الدى. بۇل تۋرالى SITE ۇيىمى ەكستەميستەردىڭ اقپاراتتىق رەسۋرستارىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

تاجىكستان ءىىم-ءنىڭ مالىمەتىنشە، جەكسەنبى كۇنى شامامەن ساعات 15:30-دا حاتلون وبلىسىنا قاراستى دانگار اۋدانىندا ءتورت ادامى بار جەڭىل كولىك ۆەلوسيپەدپەن كەتىپ بارا جاتقان جەتى ادامنان قۇرالعان تۋريستەر توبىنا ادەيى سوقتىعىسقان. ءۇش تۋريست وقيعا ورنىندا قازا تاۋىپ، ال اۋىر جاراقات العان بىرەۋى اۋرۋحانادا كوز جۇمعان. قالعاندارى جەڭىل جاراقات العان. قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا اقش-تىڭ ەكى ازاماتى، شۆەيتساريانىڭ جانە نيدەرلاندتىڭ ازاماتتارى بار.

تاجىكستاننىڭ قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاتلون وبلىسىنداعى شەتەلدىك تۋريستەرگە شابۋىل جاساعان تاعى ءۇش كۇدىكتىنىڭ تۇتقىندالعانى تۋرالى حابارلادى. «ىزدەۋدە جۇرگەن ءۇش قىلمىسكەر دانگارين اۋدانىنىڭ وسموندار اۋىلىندا ۇستالدى»، - دەلىنگەن تاجىكستان ءىىم-ءنىڭ جەدەل حابارلاماسىندا.

“The Qazaq Times”