ءۇندىستان باقىلاۋىنداعى كاشمير ايماعىنداعى داعدارىسقا ءۇش جۇمادان استى. جاڭا-دەليدىڭ كاشميردى اۆتونوميالىق ستاتۋسىنان الىپ تاستاعانىنا 27 كۇن بولدى. قازىر قارۋلى كۇشتەر جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا زورلىق-زومبىلىق كورسەتكەنى تۋرالى حابار تاراۋدا.

جاڭا-دەليدىڭ شەشىمىنە  قارسى كاشمير تۇرعىندارى ارميا جاعىنان قۋعىندالىپ، مىڭداعان ادام تۇرمەگە توعىتىلدى. الايدا، ءۇندىستان قارۋلى كۇشتەرى بۇنداي ايىپتى جوققا شىعارۋدا.

ساراپشىلار كاشميردىڭ اۆتونوميا قۇقىعىنان شەكتەۋ دەليدەگى ۇلتشىل بيلىكتىڭ ايماقتى تولىق باقىلاۋىنا الۋعا جاساپ وتىرعان ارەكەتى دەپ قارايدى. ال، ءۇندىستاننىڭ ءوز باسىلىمدارى كاشميردەگى قادامدار پاكىستاننان تونەتىن شابۋىل قاتەرىن ءبىرجولا جويۋ ماقساتىندا جاسالدى دەپ تە تۇسىندىرەدى.

ال، BBC ارناسى بولسا اتالعان ايماقتىڭ تۇرعىندارى اراسىندا زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، قارۋلى كۇشتەردىڭ سوققىسىنا جىعىلعان تۇرعىندارمەن سۇحباتتاسقان. ولاردىڭ ايتۋىنشا نارازىلىق شاراسىنا قاتىسقانداردىڭ ءبارى ىزدەلىپ جاتىر. ۇستالعاندارىن اياۋسىز ۇرىپ-سوعىپ، دەنەلەرىنە وشپەستەي تىرتىقتار سالعان.

اتالعان ارنانىڭ تىلشىلەرى كەزدەسكەن ءوڭىر تۇرعىندارى اياۋسىز قيناۋ جازالارىنىڭ بولعانىن ايتىپ جاتسا دا، ءۇندىستان قارۋلى كۇشتەرى ءوز مالىمدەمەسىندە: «بۇنداي ايىپتار نەگىزسىز، ءارى ەشقانداي دالەل جوق.... ءبىز بەيبىت تۇرعىنعا قول جۇمساعان جوقپىز... قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ ءۇشىن ارەكەت ەتۋدە»، – دەگەن.

 “The Qazaq Times”