دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى تاراتقان مالىمەتكە قاراعاندا، 24 ساعات ىشىندە ىندەت جۇقتىرعان 260 مىڭ جاڭا جاعداي تىركەلگەن. بۇل قازىرگە دەيىنگى رەكوردتىق كورسەتكىشتىڭ ءبارىن جاڭالادى. وكىنىشكە وراي، الەم بويىنشا ىندەتتەن 600 مىڭنان استام ادام كوز جۇمدى. ونىڭ تورتتەن ءبىرى اقش-تا.

سوعان قاراماستان، پرەزيدەنت ترامپ قازا بولۋ كورسەتكىشى قۇراما شتاتاردا ەڭ تومەن دەپ سۇحبات بەردى. ول Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا، جوعارىداعى مالىمەتتى جاريالاعان جون حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مالىمەتىنە سەنبەيتىنىن ايتقان. اتالعان ۋنيۆەرسيتەتتىڭ مالىمەتىنشە، ىندەت تارالا باستاعاننان تارتىپ قازىرگە دەيىن 14, 3 ملن ادامعا جۇققان. ەڭ قارقىندى تاراپ جاتقان ەلدەر اقش، برازيليا، ءۇندىستان جانە وڭتۇستىك افريكا.

ال، ددۇ مالىمەتىندە Covid-19 ۆيرۋسىنان سوڭعى تاۋلىكە 7360 ادام كوز جۇمعان. بۇل مامىردان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. قازىر باتىس ەۋروپا ەلدەرى ىندەتتىڭ قايتا تارالۋىن توقتاتۋعا قام قىلىپ جاتىر. سوعان قاراماستان، بيزنەستى جانداندىرۋ ءۇشىن شەكرالاردا اشىلماق. ال، شەتەلدىك اقپارات قۇرالدارى ەۋروپا وداعى العا قويعان داعدارىستى ەڭسەرۋ جوسپارلارىنىڭ ەش ناتيجەسى بولماي جاتقانىن جازۋدا.

"The Qazaq Times"