قازاقستان بيۋدجەتى  قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىنىڭ ارالىعىندا كوروناۆيرۋس پاندەمياسى مەن ونى تاراتپاۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن شەكتەۋ شارالارىنىڭ سالدارىنان شامامەن 1,1 ترلن تەڭگە قارجىدان قاعىلدى.

مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ توراعاسى مارات سۇلتانعازيەۆ ورتكوم بريفينگىندە ايتقان دەرەگىنە قاراعاندا، توعىز ايدا ءتۇسىم كولەمى 1 ترلن 100 ملرد تەڭگەگە كەمىگەن.

بۇدان وزگە، سۇلتانعازيەۆ «بيزنەس سالاسىنا مەملەكەت تاراپىنان 1,5 ترلن تەڭگە سوماعا جەڭىلدىكتەر، كەيىنگە شەگەرىم ت.ب. تۇردە قولداۋ كورسەتىلگەنىن» ايتادى. ال كاسىپكەرلىك سالاسىنداعى سالىق الىمىنا بايلانىستى ناقتى شىعىن 300 ملرد تەڭگەگە جەتكەن.

"The Qazaq Times"