اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاقىندا وتكەن پرەزيدەنت سايلاۋىندا قارسىلاسى جو بايدەن داۋىستى بۇرمالاۋ ناتيجەسىندە وزىپ شىقتى دەپ مالىمدەپ كەلگەن. ءبىر كۇن بۇرىن قۇراما شتاتتاردىڭ باس پروكۋرورى ۋيليام بارر جاساعان مالىمدەمە بۇعان قايشى بولىپ شىقتى. ول داۋىس ساناۋدا ەشقانداي زاڭ بۇزۋشىلىق بولماعىنىن ايتقان.

ۋيليام بارر پرەزيدەنت ترامپتىڭ جاقتاسى قاتارىندا سانالىپ كەلگەن. سەبەبى، ونى بۇل ورىنعا ترامپتىڭ ءوزى ۇسىنىس ەتكەن. قازىرگە دەيىنگى داۋىس ناتيجەسى بەلگىلى بولعان شتاتتارداعى قورىتىندى بويىنشا جوزەف بايدەن الدا تۇر. ەگەر ترامپ ادۆوكاتتارىنىڭ كەيبىر شتاتتارداعى تالاپ-ارىزدارىنان ناتيجە شىقپاسا بايدەن پرەزيدەنت بولعانى. سەبەبى، ول قازىر دە سايلاۋ القاسىنىڭ 305 داۋىسىن الىپ تۇر.

دەگەنمەن، ترامپ كومانداسى وزدەرىن جەڭىلىس تاپتىق دەپ ساناعان ەمەس. رەسپۋبليكاشىلدار مەن زاڭگەرلەر تارابىنان سايلاۋ ءىسى بويىنشا سوتقا 36 ارىز جولدانعان، بىراق ونىڭ 25-ءى سوت تارابىنان كەرى قايتارىلدى. سوندا دا سايلاۋدا زاڭ بۇزىلدى دەگەن جاڭا فاكتىلەردى العا تارتىپ، قايتالاي ارىزدار جولدانۋدا.

قازىر رەسپۋبليكاشىلدارعا قارسى CNN, BBC سەكىلدى ءىرى اقپارات قۇرالدارى ترامپتى 2024 جىلعى سايلاۋعا قاتىسا ما دەگەندى تالقىلاپ جاتىر. پرەزيدەنت ترامپ كەلەسى پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا قاتىسۋ نيەتىن ءوزى دە بىلدىرگەن بولاتىن. ترامپقا جاقتاس Fox News ارناسىنىڭ اق ۇيدەگى حابارشىلارى الداعى ۋاقىتتا ترامپ بۇنى رەسمي تۇردە جاريالايتىنىن دا ايتقان.

ترامپ كومانداسىندا ونىڭ 2024 جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋعا قاتىسۋى جايىندا تالقى بولعانىن، ترامپتىڭ بۇل تۋرالى رەسمي مالىمدەمەنى قاشان جاسايتىنى تۋرالى اقىلداسقانى جايىندا بىرقاتار امەريكالىق باسىلىمدار دا وزدەرىنىڭ اقپارات كوزدەرىنە سۇينە وتىرىپ جازىپ جاتىر.

بيىلعى سايلاۋدىڭ ناتيجەسى قانداي بولعانىنا قاراماستان، اقش-تا ترامپتىڭ قولداۋشىلارى ءالى دە كوپ. رەسپۋبليكاشىلداردى قولدايتىن سايلاۋشىلار اراسىندا جۇرگىزىلگەن ساۋالناما بويىنشا 53 پايىز سايلاۋشى ترامپتىڭ قايتا پرەزيدەنت بولۋىن قولداعان.

“The Qazaq Times”