كابۋلداعى ءۇيىنىڭ الدىندا بولعان جارىلىستان 8 ادام قازا تاۋىپ، 20-دان استام ادام زارداپ شەككەن.

«انادولى» اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، شابۋىل 4 شىلدەگە قاراعان تۇندە بولعان. اۋعانستان قورعانىس ءمينيسترى بيسميللاح مۇحامەديننىڭ ءۇيىنىڭ الدىندا جارىلعىش تەلگەن كولىك جارىلعان. جارىلىس ارتىنان 4 قارۋلى ادام ۇيگە باسىپ كىرىپ وق جاۋدىرعان. حاباردا مينيستر مەن ونىڭ وتباسى امان قالعانى جانە شابۋىل جاساۋشىلاردىڭ وققا ۇشقانى ايتىلعان.

شابۋىلدان كەيىن ماڭىنداعى ۇيلەردەن ونداعان ادام ەۆاكۋاتسيالاندى. قازىرگە دەيىن اۋعانستانداعى ەشبىر ۇيىم شابۋىلدى ءوز موينىنا العان جوق.

“The Qazaq Times”