ادەبيەت

سەرىك قاۋىمباي: اباي، ءتىل جانە ءبىز –1

قازاق ءتىلى – قازاق جاساعان ءار جەردىڭ ۇيىتقىسى. بۇل كۇندە تاۋەلسىز ەلى بار ۇلتتىڭ ءتىلى ءالى دە "جاناشىرلىقتى" قاجەت ەتىپ وتىرعانى ەڭ اۋەلى ەلگە، ەلد..

2 اپتا بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

1 اي بۇرىن 0

اقش يراندىق 18 بانككە سانكتسيا سالدى

اقش يراندىق 18 بانككە سانكتسيا سالاتىنىن مالىمدەدى. سانكتسيا جوسپارىن قارجى مينيسترلىگىنە قاراستى شەتەلدىك بايلىقتاردى باقىلاۋ جونىندەگى اگەنتتىك جاسا..

1 اي بۇرىن 0

لۋيزا گليۋك – نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى

ادەبيەت بويىنشا 2020 جىلعى نوبەل سىيلىعى امەريكالىق اقىن لۋيزا گليۋككە بۇيىردى. ماراپاتتاۋ ءراسىمى نوبەل كوميتەتىنىڭ YouTube ارناسىندا كورسەتىلەدى، – ..

1 اي بۇرىن 0

قالامگەر مەرەيتويى: ديداحمەت ءاشىمحانۇلىنا ەسكەرتكىش ورناتىلدى

قازاقستاننىڭ شىعىس وڭىرىندەگى قاتونقاراعاي اۋدانىندا قارىمدى قالامگەر مارقۇم ديداحمەت ءاشىمحانۇلىنا ەسكەرتكىش قويىلدى. بيىل جازۋشىنىڭ تۋعانىنا 70 جىل ..

2 اي بۇرىن 0