ازاماتتىق قوعام

پوليتسيا ۋچاسكەدەن قۋىلعان ءجۋرناليستىڭ ارىزىن «قاراۋسىز قالدىردى»، فالسيفيكاتسياعا كوزجۇمبايلىق تانىتتى

الماتى وبلىسى تالعار اۋدانىنىڭ پوليتسيا باسقارماسى QT رەداكتسياسىنىڭ ءتىلشىسى تۇسىرگەن فالسيفيكاتسيا جانە جۋرناليستىك كاسىبي قىزمەتىنە جاسالعان قىسىم ..

1 اي بۇرىن 0

تالعار اۋدانىنداعى سايلاۋ حيكاياسى: قۋىلعان جۋرناليست، جالعان بيۋللەتەن، فالسيفيكاتسيا

QT رەداكتسياسى 25 شىلدە كۇنگى العاشقى «اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋ» ناۋقانىندا الماتى وبلىسىنىڭ تالعار اۋدانىنداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنەن الەۋمەتتىك جەلىدە تى..

1 اي بۇرىن 0

اكىم سايلاۋى-2021: جامبىل وبلىسىندا جۋرناليست سايلاۋ ۋچاسكەسىنەن كۇشتەپ قۋىلدى

جامبىل وبلىسىنداعى اۋىلداردىڭ بىرىندە سايلاۋ ۋچاسكەدەن اقپارات تاراتقان The Qazaq Times ءتىلشىسى كەشكى ساعات 17:00-گە قاراي ۋچاسكەدەن ءماجبۇرلى تۇردە ..

1 اي بۇرىن 0

«ەشكىمگە سەنبە!»: قازاقستاندىق وليگارحتار دا Pegasus اڭدۋىندا بولعان

ءيزرايلدىڭ NSO Group كومپانياسى ازىرلەگەن Pegasus تىڭشىلىق رەسۋرسىنىڭ اڭدۋىنا تۇسكەندەردىڭ اراسىندا بەلگىلى شەنەۋنىكتەر مەن اسقان داۋلەتتىلەر بارى حاب..

1 اي بۇرىن 0

جاڭاوزەندە تاعى ءۇش كومپانيانىڭ جۇمىسشىلارى ەرەۋىلدەتىپ جاتىر

21 شىلدەدە جاڭاوزەن قالاسىندا تاعى ءۇش مەكەمە جۇمىسشىلارى ەرەۋىلگە شىقتى. ولاردىڭ دا تالابى – ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتىپ، جالاقىنى كوتەرۋ. قازىر جاڭاوزە..

2 اي بۇرىن 0