دايدجەست

شىلدە ايىندا 154 مىڭ ادام اۋىرىپ، 2 مىڭداي ناۋقاس قايتىس بولدى. 1 تامىز تاعى 7,5 مىڭ سىرقات انىقتالدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى 7,6 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 649 مىڭنان استى، ونىڭ 154 مىڭى تەك شىلدە ايىندا تىرك..

3 كۇن بۇرىن 0

شىلدە ايىنىڭ العاشقى جارتىسىندا 60 مىڭداي ادام اۋىردى

شىلدە ايىنىڭ العاشقى جارتىسىندا كوروناۆيرۋس ەپيدەمياسى وسى كۇنگە دەيىن تىركەلمەگەن دەڭگەيدە ءورشىدى. نەبارى ەكى اپتادا 60 مىڭعا تاياۋ ادام اۋىردى. قاز..

2 اپتا بۇرىن 0

COVID ءۇشىنشى تولقىن: ناۋرىز جانە ءساۋىر ايلارىنا قورىتىندى

كوكتەم تۋعالى قازاقستاندا ەپيدەميولوگيالىق احۋال ناشارلادى. ساۋىردە ءتىپتى كۇردەلەنە ءتۇستى. الماتى قالاسى مەن استانا 10 ناۋرىزدان بەرى، ال رەسپۋبليكا..

3 اي بۇرىن 0

«قىزىل ايماقتاعى» 37-كۇن: كەيىنگى ەكى اپتاداعى ناۋقاستار سانى ناۋرىز ايىنا شامالاس

36 كۇننەن بەرى «قىزىل ايماقتا» تۇرعان الماتى قالاسىندا ءساۋىر ايىنىڭ العاشقى ەكى اپتاسىندا اۋىرعاندار سانى تۇتاس ناۋرىز ايىنداعى جيىنتىق ەسەپپەن تەڭەس..

3 اي بۇرىن 0

قازاقستانداعى ەپيداحۋال تۋرالى سوڭعى دەرەكتەر – 2726 ناۋقاس، 25 ءولىم

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇققاندار قاتارى قايتا ارتا باستادى. ءولىم كورسەتكىشى دە ازايماي تۇر. ءساۋىر اينىڭ العاشقى ەكى اپتاسىندا تىركەلگەن جاعدايلار س..

3 اي بۇرىن 0