دەنساۋلىق

اقتوبەدە ءۇش جۇزدەي وتباسى ءدىندى كولدەنەڭ تارتىپ بالالارىنا ەكپە سالدىرماي وتىر

اقتءوبە وبلىسى تەمىر اۋدانىندا ءۇش جءۇزدەن استام وتباسى جاڭا تۋعان نءارەستەلەرىنە "دىندە تىيىم سالىنعان" دەگەن سەبەپپەن ەكپە سالدىرۋدان باس تارتىپ جات..

4 جىل بۇرىن 1

ۇيقىسى قانبايتىن سوت تورەشىلەرى قاتال شەشىم شىعارادى

عالىمداردىڭ ايتۋىنشا, ۇيقى رەجيمى دۇرىس ەمەس سوت تورەشىلەرى وتە قاتاڭ شەشىم شىعارىپ، قىلمىسكەردىڭ قىلمىسىنا سايكەس جازانىڭ ەڭ اۋىر ءتۇرىن قابىلداۋى مۇ..

4 جىل بۇرىن 0

اقش عالىمدارى مي مرت-ءسى ارقىلى ءاۋتيزمدى انىقتاۋ جولىن تاپتى

قازىرگى ۋاقىتتا كەڭ بەلەڭ الىپ بارا جاتقان ءارى كەڭ تالقىعا ءتۇسىپ جاقان تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى – اۋتيزم. ونىڭ شىعۋ سەبەبى مەن ەمدەۋ جولدارى بەلگىسىز. عا..

4 جىل بۇرىن 0

عالىمدار: اشىعۋ ءومىردى ۇزارتادى

ماماندار تىشقاندارعا تاجىريبە جاساپ كورگەنىندە، اشتىق سەزىمدە ءجۇرۋ ءومىرءدى ۇزارتاتىنىنا  تاعى ءبىر مارتە كوزدەرى جەتكەن. دەگەنمەن، بۇل دالەلدەمەنىڭ ..

4 جىل بۇرىن 0

سكلەروزدى ەمدەيتىن ارزان پرەپاراتتار شىعارىلادى

رەسەي سكلەروز اۋرۋىنا شالدىققاندار ءۇشىن ءبىرىنشى پرەپاراتتارىن  جاساپ شىعاردى. «كسەمۋس» اتالاتىن ءدارى نارىققا ءۇش جىلدان كەيىن، ياعني 2020 جىلدان كە..

4 جىل بۇرىن 0