دەنساۋلىق

ءۇش كۇن قاتارىنان 900-دەن ارتىق ناۋقاس انىقتالدى. الماتى قالاسىندا اۋىرعاندار كوبەيدى

قازاقستاندا 19 قاراشا 791 ادامنان كوروناۆيرۋس، ال دۇيسەنبىدە 158 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى.  الماتى مەن شقو-دا احۋال كۇردەلەنە ءتۇستى...

4 كۇن بۇرىن 0

«قاپتاعان پنەۆمونيا»: قاڭتار-قازان ايلارىندا اۋىرعاندار 396 مىڭعا جۋىقتادى

قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن ەسەڭگىرەتكەن بيىلعى پاندەميا تۇسىندا قان اينالىمى جۇيەسى، تىنىس الۋ ورگاندارى، جۇقپالى اۋرۋلاردان بولەك پنەۆموني..

6 كۇن بۇرىن 0

ءبىر تاۋلىكتە – 950 ناۋقاس: استاناداعى ەپيداحۋال ناشارلادى، شقو-دا جاعداي اۋىر

قازاقستاندا 17 قاراشا 682 ادامنان كوروناۆيرۋس، ال دۇيسەنبىدە 268 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى.  قازىرگى تاڭدا 20 مىڭعا جۋىق (كۆي+ 9541, ك..

6 كۇن بۇرىن 0

جاڭا وقۋ جىلىندا 241 مۇعالىم مەن 1042 وقۋشىعا كوروناۆيرۋس جۇققان

جاڭا وقۋ جىلى باستالعالى بەرى قازاقستاندا 241 مۇعالىم مەن 1042 وقۋشىدان كوروناۆيرۋس انىقتالعان. اۋىرعانداردىڭ اراسىندا 302 وقۋشى كەزەكشى سىنىپتاردا ءب..

1 اپتا بۇرىن 0

قازىر 19,5 مىڭ ادام ەمدەلىپ جاتىر. شقو-دا كەيىنگى ەكى اپتادا 3,5 مىڭنان استام ادامنان COVID تابىلعان – پاندەميا كۇندەرەگى

رەسمي دەرەك بويىنشا، قازاقستاندا 16 قاراشا 602 ادامنان كوروناۆيرۋس، ال جەكسەنبىدە 23 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. جاڭا وقۋ جىلى باستالعا..

1 اپتا بۇرىن 0