دەنساۋلىق

«ماۋسىم-شىلدە قىرعىنىنداعى» 43 مىڭ ءولىم تۋرالى – دەنمين «تۇسىندىرمەسى»

«بىرەۋ تويىپ، بىرەۋ توڭىپ سەكىرگەن» بيىل جازدا جۇرت قارالى حاباردان باس كوتەرمەستەي دەمىككەن شاقتا جانى قىسىلعانى راس. كوپ «قازا ۇستىندەگى جىنويناققا»..

1 اپتا بۇرىن 0

دەنمين ناۋقاس بالالاردىڭ سانىنان جاڭىلىپ وتىر ما؟

ناۋرىز ايىنان باستاپ ەلدە بارلىعى 7 مىڭنان استام بالا اۋىرعان. ونىڭ 5,2 مىڭىنا كوروناۆيرۋس جۇقسا، قالعان 1,8 مىڭ بالا كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسىنا شالدىق..

1 اپتا بۇرىن 0

قاراشا ايىنىڭ العاشقى جارتىسىنداعى جاعداي – 11 مىڭداي ناۋقاس، 111 ءولىم

رەسمي دەرەك بويىنشا، قازاقستاندا 15 قاراشا 588 ادامنان كوروناۆيرۋس، ال سەنبىدە 48 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. قاراشا ايىنىڭ العاشقى جار..

1 اپتا بۇرىن 0

ۆيرۋس جۇقتىرعان 14 مىڭ مەدقىزمەتكەردىڭ ايماقتىق اتلاسى & توقاەۆتىڭ عۇمىرى كەلتە ۋادەسى

14 مىڭنان استام مەديتسينا قىزمەتكەرىنە ۆيرۋس جۇققان قازاقستان بيلىگى مەملەكەتتىك وتەماقىنى نەگە توقتاتتى؟ قاي ايماقتا نەشە دارىگەر اۋىردى؟ قايتىس بولع..

1 اپتا بۇرىن 0

ەۋرووداق ۆاكتسينا بويىنشا كەلىسىمگە قول قويدى

ەۋروپالىق وداق كوروناۆيرۋسقا قارسى ۆاكتسينانى ساتىپ الۋ بويىنشا ءتورتىنشى كەلىسىمشارتقا قول قويدى. وداق جاپپاي 2021 جىلدىڭ كوكتەمىنەن باستاپ جاپپاي ۆا..

1 اپتا بۇرىن 0