دەنساۋلىق

20 مىڭنان اسا ادامنىڭ ولىمىنە Covid-ءتىڭ قاتىسى بار. ۇكىمەت ونىڭ 3,4 مىڭىن رەسمي ەسەپكە قوسپايدى

قازاقستان ۇكىمەتى بىلتىر پاندەميا باستالعان جىلعى 1 ناۋرىز بەن بيىل 1 قازان ارالىعىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 3415 ادامدى «باسقا دياگنوزدان قايتىس بولد..

1 اي بۇرىن 0

قازان ايىنىڭ ءۇش اپتاسىندا قازاقستاندا 40 مىڭنان اسا ادامنان Covid انىقتالعان

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,9 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ميلليوننان استى. قازان ايىنىڭ العاشقى ءۇش اپت..

1 اي بۇرىن 0

الماتى قالاسىندا تاعى 300-دەن اسا ناۋقاس تىركەلدى

قازان ايىندا باسقا وڭىرلەرگە قاراعاندا ەڭ كوپ سىرقات تىركەلگەن الماتىدا 7025 ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 140 ادامعا كوروناۆيرۋس پن..

1 اي بۇرىن 0

«بەسەۋدىڭ حاتىنا» قاتىسۋشى «ساياسي تۇتقىن» قايرات قىلىشەۆ تۇرمەدە سىرقاتتاندى

جۋىردا اتىشۋلى «13-ءتىڭ سوتى» بويىنشا بەس جىلعا قاماۋ جازاسىنا كەسىلگەن، قۇقىق قورعاۋشىلار «ساياسي تۇتقىن» دەپ تانىعان ازاماتتىق بەلسەندى قايرات قىلىش..

1 اي بۇرىن 0

بيلىك مويىنداعان Covid ناۋقاستارىنىڭ سانى ميلليوننان استى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,8 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ميلليوننان استى. قازان ايىنىڭ ەكى ونكۇندىگىند..

1 اي بۇرىن 0