دەنساۋلىق

«ۇكىمەتتىڭ ايىبى»: قازاقستانداعى ەپيدەميا تۋرالى دەرەك حالىقارالىق رەسۋرستاردا نەگە ءارتۇرلى؟

مەملەكەتتىك باستى رەسۋرس www.coronavirus2020.kz سايتى نە دەنمين سايتىندا (سوڭعى رەت 10 شىلدە جاريالانعان – QT) اعىلشىن تىلىندە اقپارات بولماۋىنىڭ سەبە..

1 جىل بۇرىن 0

قىركۇيەكتىڭ العاشقى جارتىسىندا 5,5 مىڭداي ادام اۋىرىپ، 120 شاقتىسى قايتقان. كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى قاي ايماقتا ءورشىپ تۇر؟

1-15 قىركۇيەك كۇندەرى 1112 ادامعا كوروناۆيرۋس، سونداي-اق 4350 ادامعا كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى دياگنوزدارى قويىلعان.  قىركۇيەكتىڭ العاشقى جارتىسىندا كور..

1 جىل بۇرىن 0

ءبىر تاۋلىكتە 7 ءولىم: كوروناۆيرۋستىڭ كارتاسى انىق، پنەۆمونيا – بۇرىنعىشا بەلگىسىز

اپتا باسىندا قازاقستاندا 65 ادامنان COVID-19 ينفەكتسياسى، 8 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. دۇيسەنبى كۇنى 7 ادام قايتىس بولعان.   ءبىر اپتا..

1 جىل بۇرىن 0

دەنميننىڭ دەمالىس كۇنگى كۇماندى ەسەبى: اۋرۋ از تىركەلگەنىمەن، ءولىم جاعدايى كوپ

13 قىركۇيەكتە ەلدە 52 ادامنان COVID-19 ينفەكتسياسى، 77 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. ءبىر كۇندە 11 ادام قايتىس بولعان.   ءبىر اپتادان بەر..

1 جىل بۇرىن 0

COVID-19: شقو-دا بەسىنشى كۇن قاتارىنان ناۋقاستار سانى ارتتى

جۇما، 11 قىركۇيەكتە قازاقستاندا 68 ادامنان كوروناۆيرۋس، 307 ادامنان پنەۆمونيا انىقتالعان. قىركۇيەك ايىنىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە كوروناۆيرۋس پەن ونىڭ پن..

1 جىل بۇرىن 0