سۇحبات

"قورداي قاقتىعىسىنا بيلىك كىنالى"

بۇگىن The Qazaq Times-تىڭ "Talk-TOR"-ىندە قوناق بولعان مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، بەلگىلى ساياساتكەر بالتاش تۇرسىمبەۆ "قورداي قاقتىعىسى" تۋرالى و..

9 اي بۇرىن 3

QazForum تۋرالى ۇيىمداستىرۋشى توپ نە دەيدى؟

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV مەديا جيىنى ءوتتى. جيىن قامتىعان تاقىرىپتار قوعام اراسىندا QazForum كو..

9 اي بۇرىن 0

QazForum كوپ فورۋمنىڭ ءبىرى ەمەس پە؟ – ماماندار پىكىرى

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV فورۋمى ءوتتى. قازاقستانداعى اقش ەلشىلىگىنىڭ حابارلاماسىندا فورۋم قازا..

9 اي بۇرىن 0

اسحات ەركىمباي: ەلىمىزدەگى مەديانىڭ دامۋىنا شەتەلدەن بۇرىن ءوزىمىز ۇيىمداسۋىمىز كەرەك

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV مەديا جيىنى ءوتتى. QazForum كوپ فورۋمنىڭ بىرىنە اينالمادى ما دەگەن سىن..

9 اي بۇرىن 0

«اتۋعا بۇيرىق بەرگەن كىم؟»: شىندىعى اشىلماي قويمايتىن جاڭاوزەن جاڭعىرىعى ساراپشىلار تالقىسىندا

29 قاڭتار جاڭاوزەن تۇرعىندارى نۇرلىبەك نۇرعاليەۆ پەن مۇراتباي جۇماعاليەۆ ەرەۋىلدەن جاپا شەككەن 100-گە تارتا ازاماتتىڭ اشىق حاتىن  توقاەۆقا تاپسىرۋ ءۇش..

10 اي بۇرىن 0