سۇحبات

QazForum تۋرالى ۇيىمداستىرۋشى توپ نە دەيدى؟

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV مەديا جيىنى ءوتتى. جيىن قامتىعان تاقىرىپتار قوعام اراسىندا QazForum كو..

1 جىل بۇرىن 0

QazForum كوپ فورۋمنىڭ ءبىرى ەمەس پە؟ – ماماندار پىكىرى

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV فورۋمى ءوتتى. قازاقستانداعى اقش ەلشىلىگىنىڭ حابارلاماسىندا فورۋم قازا..

1 جىل بۇرىن 0

اسحات ەركىمباي: ەلىمىزدەگى مەديانىڭ دامۋىنا شەتەلدەن بۇرىن ءوزىمىز ۇيىمداسۋىمىز كەرەك

7 اقپان استانادا قازاق تىلىندە ونلاين كونتەنت جاساۋشىلارعا ارنالعان QazForum IV مەديا جيىنى ءوتتى. QazForum كوپ فورۋمنىڭ بىرىنە اينالمادى ما دەگەن سىن..

1 جىل بۇرىن 0

«اتۋعا بۇيرىق بەرگەن كىم؟»: شىندىعى اشىلماي قويمايتىن جاڭاوزەن جاڭعىرىعى ساراپشىلار تالقىسىندا

29 قاڭتار جاڭاوزەن تۇرعىندارى نۇرلىبەك نۇرعاليەۆ پەن مۇراتباي جۇماعاليەۆ ەرەۋىلدەن جاپا شەككەن 100-گە تارتا ازاماتتىڭ اشىق حاتىن  توقاەۆقا تاپسىرۋ ءۇش..

1 جىل بۇرىن 0

«ۇلتتىق بيۋرو شىنشىلداردى سەكسوتتارمەن ارانداتا ما؟» (ەكسكليۋزيۆتى تىڭ دەرەكتەر)

بۇگىن استانادا يسلام ابىشەۆ پەن سەرىك تۇكيەۆتىڭ ادۆوكاتتارى ابزال قۇسپان، ماكيش ەسقاراەۆ، ەرلان ماكەنوۆ، سايان جۇنىسباەۆ، الماس ءابدىراحمانوۆتىڭ ۇيىمد..

1 جىل بۇرىن 0