مادەنيەت

«لامبادا» ورىنداۋشىسى قايتىس بولدى

برازيليالىق ءانشى لوالۆا برازدىڭ – 1980-جىلداردىڭ حيت اندەرىنىڭ ءبىرى «لامبادانىڭ» ورىنداۋشىسى.  كەشە ونىڭ ءولى دەنەسى  جانىپ كەتكەن ءاۆتوموبيلدىڭ ىشى..

5 جىل بۇرىن 0

ريو وليمپياداسىنىڭ چەمپيوندارى ۇلتتىق ۇلان قاتارىنا ءوتتى

بۇگىن ۇلتتىق ۇلاننىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنا قاراستى 5571 اسكەري ءبولىمىنىڭ ساپتىق الاڭىندا ريو وليمپياداسىنىڭ چەمپيوندارى دميتري بالاندين، ..

5 جىل بۇرىن 0

اباەۆ: جاسىرىن پىكىر قالدىرۋشىلاردى انىقتاۋ جانە بلوگەرلەردى تىركەۋ تۋرالى نورما الىپ تاستالدى

قر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيا ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ پىكىر قالدىرۋشىلاردىڭ الدىن الۋ جانە بلوگەرلەردى تىركەۋ تۋرالى نورمالاردىڭ زاڭ جوباسىنان الىپ تاس..

5 جىل بۇرىن 0

ە.وباەۆ: ادام تەاترعا ءوزىن-ءوزى ىزدەپ كەلەدى

 – قازىرگى قازاق تەاترلارىنا بۇرىنعىداي ەمەس، كورەرمەن كوپ باراتىن  بولدى. مۇنىڭ سىرىن نەمەن تۇسىندىرۋگە بولادى؟ – «تەاتر – ومىرلىك سۇراقتارعا شەشىم ت..

5 جىل بۇرىن 0

2017 جىلعى دەمالىس كۇندەرىنە وزگەرتۋلەر بولدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسى 85-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس جانە جۇمىس ۋاقىتىن ۇتىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا قر پرەمەر-ءمينيسترى باقىتجان س..

5 جىل بۇرىن 0