مادەنيەت

پرەمەرا اپتالىعى: اۋەزوۆ تەاترىندا «وڭ قول» ساحنالاندى

مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى ۇلتتىق دراما تەاترىندا پرەمەرالار اپتالىعى باستالدى. 18 اقپان تولەن ابدىكتىڭ «وڭ قول» اڭگىمەسىنىڭ جەلىسى بويىنشا ساحنالانعان حو..

1 جىل بۇرىن 0

ادەبيەت پەن ونەر وكىلدەرىنە پرەزيدەنت ستيپەندياسى تابىستالدى

بۇگىن، 29 قاڭتار كۇنى الماتى قالاسىنداعى «دوستىق ۇيىندە» بىرقاتار ادەبيەت جانە ونەر وكىلدەرىنە پرەزيدەنت ستيپەندياسى تابىستالدى. شاراعا مەملەكەتتىك حا..

1 جىل بۇرىن 0

ۋادەسىن ۇمىتقان اكىم نازارباەۆتىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋعا قانشا قاراجات جۇمسادى؟ – ەكى ءتۇرلى ەسەپ

بيىل كۇزدە جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ ەكى بىردەي قىمبات مونۋمەنتتىڭ لەنتاسىن قيعان. قورداي قاقتىعىسىنان كەيىن «كريزيس مەنەدجەر» ساپاربا..

1 جىل بۇرىن 0

ۋادەسىن ۇمىتقان اكىم

بۇگىن، 2 جەلتوقسان وكق الاڭىندا وتكەن ونلاين-بريفينگتە The Qazaq Times رەداكتسياسىنىڭ ءتىلشىسى قويعان ساۋالىنا جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپاربا..

1 جىل بۇرىن 1

Junior Eurovision تورىندەگى قاراقات باشانوۆا ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى

قازاقستاننىڭ جاس ءانشىسى قاراقات باشانوۆا 29 قاراشادا وتكەن بالالار اراسىنداعى ەۆروۆيدەنيە (Junior Eurovision-2020) كونكۋرسىندا 2-ورىن الدى. ول ءان با..

1 جىل بۇرىن 0