مۋلتيمەديا

جان-دۇنيەڭدى تەبىرەنتەر اۋەندەر

 شاڭقوبىز تۇرك جۇرتىنىڭ ەڭ كونە اسپاپتارىنىڭ ءبىرى. ول اۋەلدە باقسىلاردىڭ جىن شاقىرۋ قۇرالى بولسا، كەيىندە مۋزىكا اسپابىنا اينالعان. قوبىزشى ولەنا پو..

4 جىل بۇرىن 0

جان-دۇنيەڭدى سىلكىندىرەر اۋەندەر

شاڭقوبىز تۇرك جۇرتىنىڭ ەڭ كونە اسپاپتارىنىڭ ءبىرى. ول اۋەلدە باقسىلاردىڭ جىن شاقىرۋ قۇرالى بولسا، كەيىندە مۋزىكا اسپابىنا اينالعان. جان-دۇنيەڭدى تەبىر..

4 جىل بۇرىن 0

باشقۇرت قىزى باتىرحاننىڭ ءانىن سىزىلتا سالدى

ءتۇپ-توركىنى جاعىنان بىزگە ەڭ جاقىن حالىقتاردىڭ ءبىرى –  باشقۇرتتار. قازاقتىڭ قۇرامىنداعى بارلىق رۋلار دەرلىك وسى باشقۇرتتاردا دا بار. قازاقتىڭ تالانت..

4 جىل بۇرىن 2

تىۆا قىزىنىڭ تاڭعاجايىپ داۋىسى...

تۇرك تەكتى تۋىسقاندارمىزدىڭ ءبىر بۇتاعى – تىۆالار. ءدىنى بولەك بولعانىمەن، ءداستۇرى مەن ءتىلى جاقىن حالىقتاردىڭ ءبىرى. تىۆا ءانشىسى ەنەرەل حاجىتماا - ..

4 جىل بۇرىن 0

وزبەكستانداعى قانداستارىمىز

ء“وز اعام” اتالعان وزبەك جەرىندە 1,5 ميليونعا جۋىق قانداستارىمىز تۇرادى. بايىرعى اتا-قونىستارىندا وتىرعان قازاقتاردىڭ سال-ءداستۇر، ءتىلى-ءدىنى قاز قال..

4 جىل بۇرىن 0