قورعانىس

جاھاندىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن قاتەر: حالىقارالىق كەلىسىمدەر بىرىنەن سوڭ ءبىرى بۇزىلۋدا

بۇدان 6 اي بۇرىن، 22 مامىردا امەريكا قۇراما شتاتتارى «اشىق اسپان شارتىنان» شىعاتىنىن رەسمي مالىمدەگەن. كەلىسىم ەرەجەسىنە ساي 6 اي ۋاقىت ءوتىپ، 22 قارا..

1 اپتا بۇرىن 0

يزرايل يران اسكەري نىساندارىن اتقىلادى

يزرايل قارۋلى كۇشتەرى سۇرياداعى بىرقاتار اسكەري نىساندارعا اۋە شابۋىلدارىن جاساعانىن مالىمدەدى. ەۆرەي قارۋلى كۇشتەرىنىڭ نىساناسىنا باشار اساد رەجيمىنە..

2 اپتا بۇرىن 0

اقش اۋعانستان مەن يراكتاعى اسكەر سانىن قىسقارتادى

اقش كەلەسى جىلدىڭ باسىندا اۋعانستان مەن يراكتاعى اسكەرىنىڭ سانىن قىسقارتپاق. امەريكا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى كرسيتوفەر ميللەر مالىمەتى..

2 اپتا بۇرىن 0

جاڭا زەرتتەۋ قورىتىندىسى: اقش-تىڭ قورعانىس كۇشى قاي دەڭگەيدە؟

  Heritage Foundation ورتالىعى (ۇلتتىق قورعانىس ساياساتىن زەرتتەۋ ورتالىعى) اقش-تىڭ قورعانىس قۋاتى تۋراسىندا جاڭا ەسەبىن جاريا ەتتى. وندا اقش اسك..

2 اپتا بۇرىن 0

ترامپ يرانعا شابۋىل جاساۋدى جاسىرىن تالقىلاعان

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا شابۋىل جاساۋدى جاسىرىن تالقىلاعان. بۇل تۋرالى بۇرىنعى جانە قازىرگى شەنەۋنىگتەرگە سىلتەمە جاسا..

2 اپتا بۇرىن 0