قوعام

قازاقستاندا بيىل توعىز ايدا 372 مىڭ ادام پنەۆمونيامەن اۋىرعان. بۇل بىلتىرعىدان 4 ەسە كوپ

پنەۆمونيانىڭ كوروناۆيرۋستان باسقا تۇرىمەن اۋىرعاندار سانى 339 مىڭنان استى. بۇل كورسەتكىش بىلتىر نەبارى 88,7 مىڭ بولعان. ال 13 ناۋرىزدان بەرى COVID-19 ..

1 ساعات بۇرىن 0

قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن كوروناۆيرۋس جۇققاندار انىقتالدى. تاعى 322 ناۋقاس

رەسمي دەرەك بويىنشا، قازاقستاندا 21 قازان كۇنى 141 ادامنان كوروناۆيرۋس، 181 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. كەيىنگى كەزدە كوروناۆيرۋستان اۋ..

6 ساعات بۇرىن 0

توقاەۆ ۋادەسىنىڭ دەدلاينى: ەندى اۋرۋ جۇقتىرعان دارىگەرلەرگە وتەماقى بەرىلمەيدى

قازاقستان بيلىگى قىزمەت بارىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن ءبىر رەتتىك وتەماقى تولەۋدى توقتاتتى. بۇل تۋر..

22 ساعات بۇرىن 0

كوروناۆيرۋستىڭ جاناما اسەرىنەن قايتىس بولعاندار سانى 672-گە ارتتى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانى رەسمي راستالعانىمەن، باسقا اۋرۋدىڭ سەبەبىنەن قايتىس بولدى دەلىنگەن ەسەپ جۇرگىزىلەدى. مينيسترلىك ولاردىڭ ءولىمى «باس..

1 كۇن بۇرىن 0

سادىر جاپاروۆ اقتالىپ شىقتى

قىرعىزستان جوعارعى سوتى پرەمەر-مينيستر ءارى پرەزيدەنت مىندەتىن اتقارۋشى سادىر جاپاروۆقا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قايتا قاراپ، ونى اقتاۋ تۋرالى ۇكىم شىع..

1 كۇن بۇرىن 0