تۇرك

تاۋلى قاراباقتاعى قاقتىعىستا ازەربايجاننان ءۇش مىڭداي سارباز قازا تاپقان

ءازەربايجان تاۋلى قاراباقتاعى قارۋلى قاقتىعىس كەزىندە قازا بولعان ءاسكەرىنىڭ سانىن جاريالادى. ءازەربايجان قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مءالىمەتى بويىنشا، 4..

11 ساعات بۇرىن 0

پۋتين: تاۋلى قاراباق كەلىسسوزىنە تۇركيا دا قاتىسۋى كەرەك

كوپتەن بەرى تاۋلى قاراباق ماسەلەسىنە جالعىز ءوزى ارا اعايىندىق جاساماق بولعان ماسكەۋ ەندى تۇركيانى قامتىعان كوپتەگەن ەلدەردىڭ كەلىسسوزگە قاتىسۋىن سۇرا..

1 اي بۇرىن 0

گيانجاعا شابۋىل: ءازىربايجاننىڭ قازاقستانداعى ەلىشىگى مالىمدەمە تاراتتى

ءازىربايجاننىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى ارمەنيا قارۋلى كۇشەتەرىنىڭ اتىستى گۋمانيتارلىق ماقساتتا توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدى ورەسكەل بۇزعانىن جانە ءازىربايج..

1 اي بۇرىن 0

ەردوعان: تۇركيا وڭىردەگى ءوز مۇددەسىن سوڭىنا دەيىن قورعايدى

تۇركيا ورتا شىعىستاعى ءوز مۇددەسىن سوڭىنا دەيىن قورعايتىنىن اشىق ءبىلدىردى. بۇنداي مالىمدەمەنى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان جاساپ وتىر. تۇرى..

1 اي بۇرىن 0

تاۋلى قاراباقتان 70 مىڭ ارميان قاشىپ شىقتى

تاۋلى قاراباقتاعى قاقتىعىستان كەيىن مىڭداعان بوسقىن ارمەنيانى قاراي اعىلۋدا. قازىر ارمەنيانىڭ گوريس قالاسىندا بوسقىندارعا ارنالعان ۋاقىتتىق تۇراقتار ا..

1 اي بۇرىن 0