الەم تاريحى

اقش قىتاي بيلىگىنىڭ شىڭجاڭداعى ارەكەتىن گەنوتسيد دەپ تانىدى

اقش قىتايدىڭ شىڭجاڭداعى ارەكەتتەرىن گەنوتسيد دەپ تانىدى. مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى سەيسەنبى كۇنى تاراتقان مالىمدەمەسىندە، قىتاي ۇكىمەتى شىڭجاڭدا  ۇيعىر..

2 كۇن بۇرىن 0

ادام قۇقىقتارى ءۇشىن «قارالى كۇن»: قىتاي بۇۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كەڭەسكە مۇشە بولدى

سەيسەنبىدە قىتاي ەش كەدەرگىسىز بۇۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولدى. ونىڭ قاتارىندا رەسەي مەن كۋبادا بار. حالىقارالىق قۇقىق قورعاۋ ۇيىم..

3 اي بۇرىن 0

بۇۇ 75 جىل: الەم جاڭا «قىرعي-قاباق سوعىس» قاۋپىندە ءىى

وتكەن عاسىردا ادامزات تاريحىنداعى ۇلكەن ويراننىڭ ءبىرى ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن، الەم ەلدەرى جاھاننىڭ جاڭا باعىتىن ىزدەپ بىرىككەن ۇلتتار ۇيى..

4 اي بۇرىن 1

كوروناۆيرۋس ەۋروپانى ميگراتسيانىڭ جاڭا تولقىنىمەن قورقىتۋدا

ەۋروپا ەلدەرى ميگرانتتاردىڭ جاڭا تولقىنىنا تاپ بولامىز با دەپ الاڭداۋدا. كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ اسەرىندە داعدارىستاردان مەكەنىن تاستاپ جەرورتا تەڭى..

4 اي بۇرىن 0

وسى عاسىردا ادامزاتتىڭ سانى كەسكىن قىسقارىپ كەتۋى مۇمكىن

دەموگرافيانى زەرتتەگەن عالىمدار وسى عاسىردا جەر بەتىندەگى ادام سانىنىڭ كۇرت ازايىپ كەتەتىنىن ايتىپ دابىل قاعۋدا. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى جىل سايىن تۋ كورسە..

5 اي بۇرىن 0